Wij verhuizenDonderdag 1 augustusNieuw adres: kruiningenstraat 180, 2900 SchotenToonzaal enkel op afspraak

Algemene Voorwaarden

Definities:
 • 'Bedrijf’:Pergo-Lux BV, verkoper van pergola’s, zonnewering, ramen en deuren.
 • 'Klant': De persoon of entiteit die producten of diensten koopt van het Bedrijf.
 • 'Producten': pergola's, zonnewering en gerelateerde producten aangeboden door het Bedrijf.
Toepasselijkheid:
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van het Bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Algemeen:
 • Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en installatie van pergola's en screens door Pergo-Lux BV aan de koper.
Offertes en Prijzen:
 • Alle offertes van het Bedrijf zijn vrijblijvend en geldig voor de vermelde periode, tenzij anders vermeld.
 • Prijzen vermeld in offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen op offertes te wijzigen in geval van onvoorziene kostenstijgingen, zoals materiaalprijzen of belastingen.
Bestellingen en Betalingen:
 • Bestellingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door het Bedrijf.
 • Betaling van voorschotten dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 • Het openstaande saldo dient te worden voldaan binnen 7 dagen na voltooiing van de installatie of levering van de producten.
 • Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is het Bedrijf gerechtigd verwijl interesten in rekening te brengen. Deze verwijl interesten zijn 10% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro.
Levering en Installatie:
 • Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of installatie veroorzaakt door overmacht of omstandigheden buiten onze controle.
Garantie:
 • De Verkoper garandeert dat de Producten vrij zijn van materiële en fabricagefouten gedurende de volgende perioden:
 • - Elektrische onderdelen en montagefouten: 5 jaar garantie.
 • - Poederlak: 10 jaar garantie.
 • De garantieperiode gaat in op de datum van levering van de producten aan de koper.
Uitsluitingen:
 • De garantie is niet van toepassing op:
 • - Normale slijtage;
 • - Schade door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, ongeval of onjuist onderhoud;
 • - Schade door extreme weersomstandigheden of natuurrampen;
 • - Schade door reparatie of aanpassing van de Producten door personen die niet door de Verkoper geautoriseerd zijn;
 • - Producten die niet zijn gekocht bij de Verkoper.
Garantie Inanspraakneming:
 • Om aanspraak te maken op de garantie, moet de Koper de Verkoper schriftelijk informeren over het vermeende defect binnen de garantieperiode. De melding moet een beschrijving van het defect en de relevante aankoopbewijzen bevatten.
 • De Verkoper zal het Product naar eigen goeddunken onderzoeken en repareren of vervangen.
Wettelijke Rechten:
 • Deze Voorwaarden tasten de wettelijke rechten van de Koper niet aan.
Belangrijke informatie:
 • - Bewaar uw aankoopbewijs. Dit is uw bewijs van garantie.
 • - Neem voor vragen of problemen contact op met de Verkoper.
Aansprakelijkheid:
 • Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, montage of installatie van de geleverde producten.
 • De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekering van het Bedrijf wordt gedekt.
Wijzigingen en Aanpassingen:
 • Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 • Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen en kunnen ook van toepassing zijn op lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
Toepasselijk Recht:
 • Op alle overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Extra informatie:
 • De Verkoper kan aanvullende garantievoorwaarden aanbieden voor bepaalde producten. Neem contact op met de verkoper voor meer informatie.
 • Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatste update: 27/05/2024